779 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan

Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Wij garanderen echter niet dat (de inhoud van) de website volledig en/of juist is.

U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de website op het moment van gebruik ("as is basis").

Onze aansprakelijkheid voor enige schade, zoals zaaks- en vermogensschade, en/of enig ander nadeel die direct of indirect voortvloeit uit of in enig ander opzicht verband houdt met de website, waaronder in ieder geval (i) het gebruik van de website, (ii) de (on)bereikbaarheid van de website, (iii) problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door middel van de website, is volledig uitgesloten.

Wij garanderen niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief databankrechten) met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken, logo's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan - berusten bij ons en/of onze licentiegevers, met uitzondering van content die door u zelf wordt ontsloten via de website.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het u niet toegestaan deze website, of enig onderdeel daarvan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie van derden

Deze website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Wij hebben geen zeggenschap over deze informatie en websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.